Puheterapia

Lapsen kanssa puheterapiaan kuuluu paljon leikkimistä ja pelaamista

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää kuntoutuksen suunnittelun, seurannan ja järjestämisen, lähiympäristön ohjausta ja konsultointia sekä tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelua ja ohjausta.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Yksilölliset tavoitteet luodaan GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmällä yhdessä lähiympäristön kanssa ICF eli kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden -luokitusta mukaillen. Terapiaa ei tehdä vain terapiaa tai terapeuttia varten vaan tärkeintä on saada kuntoutujan arki helpottumaan uusia taitoja opetellen. Kela:n rahoittamaan puheterapiaan tulevalla asiakkaalla terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt lähettävä taho.

Omassa puheterapiatyössäni pyrin aina luomaan hyvän suhteen asiakkaisiini ja heidän perheisiinsä sekä toimimaan yhteistyössä päiväkodin tai koulun henkilökunnan kanssa lapsen parhaaksi. Hyvä vuorovaikutus sekä lapsen että lähiympäristön kanssa on mielestäni onnistuneen terapian ydin. Se, että lähiympäristö tietää, mitä puheterapiassa tehdään ja voi siten osaltaan tukea kuntoutumista, on hyvin tärkeää. Monissa kommunikoinnin häiriöissä terapia on pitkäaikaista, monivuotista. Terapia toteutuu useimmiten lapsen lähiympäristössä kuten kotona, koulussa tai päiväkodissa. Pidän terapiaa myös etäyhteydellä, kun tilanne vaatii.

Kun asiakas ei pysty ilmaisemaan itseään puheella tai ymmärtämään puhuttua kieltä, käytän terapiassa puheen lisäksi tukiviittomia, kuvakommunikaatiota, tablet-sovelluksia sekä muita puhetta tukevia laitteita. Kommunikaation tukikeinot voivat olla lapselle tarpeellisia jossain kehityksen vaiheessa tai läpi koko elämän. Minulla on käytössäni boardmaker-kuvakommunikointiohjelma, Go talk now -ohjelma sekä oma kommunikointikansio. Terapiakieleni on suomi. Jos asiakkaan/ympäristön äidinkieli on joku muu, käytämme tulkkia.

Lisätietoja: