Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää kuntoutuksen suunnittelun, seurannan ja järjestämisen, lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin sekä tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen.

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Yksilölliset tavoitteet luodaan GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmällä yhdessä lähiympäristön kanssa ICF eli kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden -luokitusta mukaillen. Terapiaa ei tehdä vain terapiaa tai terapeuttia varten vaan tärkeintä on saada kuntoutujan arki helpottumaan uusia taitoja opetellen. Kela:n rahoittamaan puheterapiaan tulevalla asiakkaalla terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt lähettävä taho.

Omassa puheterapiatyössäni pyrin aina luomaan hyvän suhteen asiakkaisiini ja heidän perheisiinsä sekä toimimaan yhteistyössä päiväkodin tai koulun henkilökunnan kanssa. Hyvä vuorovaikutus on mielestäni onnistuneen terapian ydin. Se, että lähiympäristö tietää, mitä puheterapiassa tehdään ja voi osaltaan tukea kuntoutumista, on lähes yhtä tärkeää. Monissa kommunikoinnin häiriöissä terapia on pitkäaikaista, monivuotista. Terapia voi toteutua lapsen lähiympäristössä kuten kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Kun asiakas ei pysty ilmaisemaan itseään puheella tai ymmärtämään puhuttua kieltä, käytän terapiassa puheen lisäksi myös tukiviittomia, kuvakommunikaatiota, tablet-sovelluksia sekä muita puhetta tukevia laitteita. Kommunikaation tukikeinot voivat olla lapselle tarpeellisia jossain kehityksen vaiheessa tai läpi koko elämän. Minulla on käytössäni boardmaker-kuvakommunikointiohjelma sekä oma kommunikointikansio. Terapiakieleni on suomi.

Lisätietoja: